Gcalls với Getfly

Category: Tích Hợp

Bài viết gồm những nội dung sau: A. Thao tác nghe gọi   1. Gọi ra (Click-to-Call)   2. Nhận cuộc gọi   3. Click-to-SMS B. Cửa sổ...

Gcalls với Freshsale FAQ

Category: Tích Hợp

Gcalls với Freshsales là gì? Đó là sản phẩm tích hợp của Gcalls với Freshsales, cho phép người dùng Freshsales thực hiện cuộc...

Gcalls với Freshsales

Category: Tích Hợp

Bài viết gồm những nội dung sau: A. Thao tác nghe gọi   1. Gọi ra (Click-to-Call)   2. Nhận cuộc gọi   3. Click-to-SMS B. Cửa sổ...

Gcalls với Freshdesk FAQ – Khách hàng mới

Category: Tích Hợp

Gcalls For Freshdesk là gì? Đó là sản phẩm tích hợp của Gcalls với Freshdesk, cho phép người dùng Freshdesk thực hiện cuộc gọi,...

Gcalls với Freshdesk

Category: Tích Hợp

Bài viết gồm những nội dung sau: A. Thao tác nghe gọi   1. Gọi ra (Click-to-Call)   2. Nhận cuộc gọi   3. Click-to-SMS B. Cửa sổ...

Gcalls với Zohodesk FAQ

Category: Tích Hợp

Gcalls For Zohodesk là gì? Đó là sản phẩm tích hợp của Gcalls với Zohodesk, cho phép người dùng Zohodesk thực hiện cuộc gọi, trả...

Gcalls với Zohodesk

Category: Tích Hợp

Bài viết gồm những nội dung sau: A. Thao tác nghe gọi   1. Gọi ra (Click-to-Call)   2. Nhận cuộc gọi   3. Click-to-SMS B. Cửa sổ...

Gcalls với Zendesk FAQ – Khách hàng mới

Category: Tích Hợp

1. Gcalls For Zendesk là gì? Đó là sản phẩm tích hợp của Gcalls với Zendesk, cho phép người dùng Zendesk thực hiện cuộc gọi, trả...

Sử dụng Gcalls với Zendesk

Category: Tích Hợp

Bài viết bao gồm những nội dung sau: A. Thao tác nghe gọi 1. Gọi ra (Click-to-call) 2. Nhận cuộc gọi 3. Click-to-SMS B. Cửa sổ iFrame...

Gcalls với ZohoCRM FAQ

Category: Tích Hợp

Gcalls với ZohoCRM là gì? Đó là sản phẩm tích hợp của Gcalls với ZohoCRM, cho phép người dùng ZohoCRM thực hiện cuộc gọi, trả...

Close Search Window
thThai